DNA laboratoř

DNA laboratoř


kliniky dětské neurologieDědičná neuropatie - Charcot-Marie-Tooth (CMT)

Dědičné neuropatie CMT neboli také hereditární motorické a senzitivní neuropatie (HMSN) jsou nejčastější dědičná nervosvalová onemocnění. Projevují se zhoršující se svalovou slabostí a atrofiemi svalů dříve na dolních a později většinou i na horních končetinách. Dalším příznakem je i porucha citlivosti. Tvoří velice heterogenní skupinu onemocnění, kde se příznaky onemocnění mohou lišit mezi jednotlivými rodinami se stejným typem neuropatie, ale rozdíly mohou být i mezi postiženými členy jedné rodiny. U CMT neuropatie se vyskytují všechny druhy mendelovské dědičnosti – může se dědit autosomálně dominantně (AD), autosomálně recesivně (AR) nebo být vázaná i na pohlavní chromozom X. Dědičné neuropatie se klasifikují na základě rychlosti vedení periferním nervem při elektromyografickém vyšetření (EMG) na CMT1 – demyelinizační typ (rychlost vedení n. medianem pod 38 m/s) a CMT2 – axonální typ (rychlost vedení nad 38 m/s). Proto je pro správnou diagnostiku potřeba EMG vyšetření. Další možností je rozdělit dědičné neuropatie na 3 základní skupiny. První a nejčastější - HMSN – dědičné motoricko senzitivní neuropatie, kde je postižen motorický i senzitivní nerv. Druhá skupina dědičných senzitivních neuropatií (HSN), kde jsou výrazněji postiženy senzitivní nervy a třetí skupina dědičných motorických neuropatií (HMN), s větším postižením motorických nervů. Nejčastější typ CMT je CMT1A. Je způsoben duplikací 1.4Mb velké oblasti na chromozomu 17, která obsahuje gen PMP22. Vzácně mohou být příčinou tohoto onemocnění i bodové mutace v genu PMP22. CMT1A představuje 60-70% všech neuropatií. Typický nástup obtíží je v 1. dekádě, kdy pacient pozoruje poruchu chůze – zakopávání, případně deformitu nohou – vysoký nárt. Klinicky mírnějším typem CMT je dědičná neuropatie se sklonem k tlakovým parézám tzv. tomakulózní neuropatie (HNPP). Je způsobena delecí 1.4Mb velké oblasti na chromozomu 17. Klinickým projevem jsou opakující se motorické i senzitivní parézy jednotlivých nervů v různých lokalitách. Druhým nejčastější typem CMT je CMTX1 způsobený mutacemi v genu GJB1, který leží na pohlavním chromozomu X. V tomto případě jsou tedy muži postiženi dříve a více než ženy.

 

Vyšetřované geny:

 

 • CMT1 AD: duplikace CMT1A/delece HNPP, MPZ, PMP22
 • CMT1 AR: SH3TC2, HINT1, GDAP
 • CMT1 X vázaná: GJB1
 • CMT2 AD: MFN2, MPZ, SPTLC1 (HSN), RAB7 (CMT2B).
 • HaloPlex: v panelu jsou obsaženy všechny dosud známé geny pro CMT1 i CMT2.

   

  Použité metody:

   

 • MLPA – duplikace CMT1A/delece HNPP, MFN2 a MPZ.
 • Sekvenování – GJB1, MPZ, PMP22, SH3TC2, HINT1, GDAP, MFN2, SPTLC1, RAB7
 • Real-time PCR pomocí sond TaqMan na nejčastější mutaci v genu: p.R954X pro gen SH3TC2, p.R37P pro gen HINT1.
 • HaloPlex